YU1DX The bright spot on your dial
Svetla tacka na vasoj skali

ISTINITA RADIO-AMATERSKA BAJKA

  Music from the film "The Third Man"

  http://yu1dx.webs.com/Treci covek - Tema iz filma.mp3

TRUE HAM RADIO OPERATOR FAIRY TALE

(3D2CI - CONWAY REEF DXPEDITION 2001)

Why this title? Because each of us has dreamt for many years of this fairy tale: We’re on a small, deserted island in the middle of the endless Pacific. Were on a ham radio expedition. We’re constantly by our radio stations. Thousands of ham operators are calling us, hoping that we’ll hear them and note down the connection into our diaries, so that tomorrow - they will have a trace of the connection with a "new land" in their QSL card collections. We read a lot about other ham radio operator’s dreams and expeditions. We were the ones trying to reach those "lucky" people that were on the expeditions. We were the ones that enriched our collections with "dream" QLS cards. Well, at the dawn of the new millennium, our dream turned into reality. Our fairy tale became real and turned into a true ham adventure just like in the dream – on the Pacific Ocean.

 

 

Заш­то овакав наслов?

Зато што сам више од 30 година са­њао своју ли­ч­ну радио-аматерску бајку у којој сам ја на пра­вом пра­в­цатом пустом острву у сред непрег­лед­ног Пацифика, на радио-аматерској ДX екс­педицији, радим на радио-станици, а хиљаде радио-ама­­тера из читавог све­та ме позивају у жељи и нас­то­ја­њи­ма да их чу­јем и да их упишем у дневник веза, ка­ко би они у својим ко­лек­ци­јама имали једну нову “зе­м­љу”.

О так­вим, али туђим бајкама, чес­то сам чи­тао, а са мно­гим радио-аматерима из "белог" света ко­ји су били на “сво­јим острвима из снова” сам одр­жао много веза и обо­гатио своју колекцију DXCC зе­ма­ља.

И ето, дого­ди­ло се да, по­четком новог ми­ле­ни­ју­ма, мој радио-аматерски сан постане стварност. Мо­ја бајка је по­с­тала истинита, а одиграла се у виду пра­­ве пра­в­цате радио-аматерске авантуре, и то - баш на Пацифику, на маленом и ненастањеном острвцету Conway Reef!

Кликните на слику и уживајте у овој "Истинитој радио-аматерској бајци"!